๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

بهار هم رسید و من هنوز حیرانم ...

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

شهادت حضرت زهرا *س*

فاطمیه

مادر