๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

بانو اجازه هست که مـــــادر بخوانمت؟!

شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۳، ۰۹:۲۹ ق.ظ


دریافت


     بانـو دوباره ذکر تو و فاطـــمیه شـد        
    من مانده ام که با چه برابر بخوانمت       

    بانو اجازه هست که مـــــادر بخوانمت؟!          
    ایـن فاطـــمیه با دل مضطــــر بخوانمت؟!         

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...

فاطمیه

مادر