๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

خـــدایا تویــــے تنــھــــا پناهـــم

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑


شاید از حادثه میترسیدیم
تو به ما جرات طوفان دادے

هـمــ سنگران

روضه

پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۲ ق.ظ

از بس کہ روزہ را بہ غلط روضہ خواندہ ام

هے فکر میکنم رمضان ھم محرم است

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...