๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ای مقام تو فراتر ز همه باورها
مادر اهل یقین سایه ی بالاسرها

همه مدیون تو هستند الهی مادر
سایه ات کم نشود از سر این نوکرها

هر کسی واژۀ یا فاطمه را یاد گرفت
نشود تا به ابد بسته به رویش درها

ریشه در حرمت بسیار تو دارد بانو
احترامی که گرفتند همه مادرها

هـمــ سنگران

 

 به روے ندیده ات قسم
 
 چشماלּ عاشقم در پے واژه اے مے گردند تا نامت را صدا کنند ...
 
 اما چه کند واژه ها و چه بے معناست هر واژه اے در برابر معناے وجودت ...
 

 از مهـــــــربانے « م » مے چینــم ...
 
 از هــدایت « ه » را ...
 
 از دادگـترے « د » را ...
 
 و از یوسف گـــمگــشته « ے » را ...
 
 و گاهـــے که دلـــم به اندازه ے تمام غـــروب ها مے گیرد ...
 
 و مלּ از تراکــم سیــاه ابرها مے ترســم ...
 
 و هیچ کس مهربانتر از تو نیست صدا مے زنم ...
 
 کجاست آלּ یوسف گمگشته مهربانے که چراغ هدایت به دست در زمیלּ دادگرے کند ؟
 
 کجاست مهـدے ... ؟؟
 
 مــرا در یاب ...
 
 در انتظارت هستم و خواهم بود ... بیا ....
 
 ::مهـــدیا دلِ شکـــسته ام را به تو مے سپـــــارم ...

 
 دلدارم تو باش...
 
 « به امید روز ظهور »

 

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...