๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

ســــــٱئڵ ګـۇې تۅٱم یٲزۿـــــــړٲ

๑°•عطـــــرخـــــاکــــ •°๑

همه مدیون تو هستند الهی مــــــادر
سایه ات کم نشود از سر این نوکرها

مــــــادر،دستم برا بگیر...
چندیست راه را گم کرده ام بــانــــــو...
محتاج نگاهت هستم ،عــآجزانـھ ...

هـمــ سنگران

 

 به روے ندیده ات قسم
 
 چشماלּ عاشقم در پے واژه اے مے گردند تا نامت را صدا کنند ...
 
 اما چه کند واژه ها و چه بے معناست هر واژه اے در برابر معناے وجودت ...
 

 از مهـــــــربانے « م » مے چینــم ...
 
 از هــدایت « ه » را ...
 
 از دادگـترے « د » را ...
 
 و از یوسف گـــمگــشته « ے » را ...
 
 و گاهـــے که دلـــم به اندازه ے تمام غـــروب ها مے گیرد ...
 
 و مלּ از تراکــم سیــاه ابرها مے ترســم ...
 
 و هیچ کس مهربانتر از تو نیست صدا مے زنم ...
 
 کجاست آלּ یوسف گمگشته مهربانے که چراغ هدایت به دست در زمیלּ دادگرے کند ؟
 
 کجاست مهـدے ... ؟؟
 
 مــرا در یاب ...
 
 در انتظارت هستم و خواهم بود ... بیا ....
 
 ::مهـــدیا دلِ شکـــسته ام را به تو مے سپـــــارم ...

 
 دلدارم تو باش...
 
 « به امید روز ظهور »

 

  • جمعه هایم بی تو بی معناست، مهدی جان بیا...